6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aysu Erdoğdu Miskbay (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak hazırlanmıştır. 

1. İşlenen Veri Türleri

Veri Sorumlusu, www.aysuerdogdu.com internet sitesinin kullanıcılarının (“İnternet Sitesi Kullanıcıları”) kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.  

Bu faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler ve bu verilerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişilerin

Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı

İletişim Bilgileri: E-posta adresi, ev veya iş adresi, telefon numarası

2. Veri İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu tarafından İnternet Sitesi Kullanıcıları‘nın kişisel verileri

 1. İnternet Sitesi Kullanıcıları‘nın www.aysuerdogdu.com internet sitesi üzerinden hizmet alabilmelerini sağlamak, 
 2. İnternet Sitesi Kullanıcıları ile iletişimi sağlamak,  
 3. Olası etkinliklerinden haberdar etmek, 
 4. İnternet sitesinde yer alan/ alabilecek ürünlerin sipariş edilmesi halinde posta ya da kargo yoluyla gönderilmesini sağlamak, 
 5. İnternet sitesi hizmet kalitesinin artırılması amacıyla istatistiksel kayıtlar tutmak, 
 6. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak, ve 
 7. Kanun‘da sayılan diğer amaçlar 

ile sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize itibar edilerek otomatik ve kısmen otomatik yollarla işlenmektedir. 

3. Verilerin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İnternet Sitesi Kullanıcıları‘nın kişisel verileri tamamen otomatik (çevrimiçi formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya kısmen otomatik (fiziki formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanacaktır. 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan;  

 1. kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 2. Veri Sorumlusu‘nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  
 3. bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veya 
 4. İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  

hallerinden herhangi birisine istinaden ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir. 

4. Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İnternet Sitesi Kullanıcıları‘nın kişisel verileri;  

 1. kanunda açıkça öngörülen hallerde,  
 1. Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde,  
 2. Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde,  
 3. Kanunen yetkili kamu kurumlarına, idarelere ve özel kişilere, 
 4. İnternet sitesinde yer alan/ alabilecek ürünlerin sipariş edilmesi halinde posta ya da kargo yoluyla gönderilmesini sağlamak üzere ilgili posta ya da kargo kuruluşuna, 

aktarılabilecektir. 

5. Verilerin Saklanma Şekli

Veri Sorumlusu tarafından işlenen kullanıcı verileri özel şifreleme sistemi ile şifrelenmektedir. Bu şifreleme metodu ile bilgi okunamaz hale getirilmiş olur ve sadece kodlama anahtarı olan yetkililer tarafından bu kurallar çerçevesinde okunabilecektir. Bütün belgeler güvenlik kontrolleriyle kayıt altına alınmaktadır. 

6. Verilerin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu işlediği kullanıcı verilerini ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak saklamaktadır. 

7. Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Veri Sorumlusu işlediği kişisel verileri, Kanun madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

Kullanıcı verilerinin silinmesi; kullanıcı verilerinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.  

Kullanıcı verilerinin yok edilmesi; kullanıcı verilerinin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. 

Kullanıcı verilerinin anonim hale getirilmesi, kullanıcı verilerinin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. 

6. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakları

www.aysuerdoğdu.com internet sitesi üzerinden kişisel verileri işlenen İnternet Sitesi Kullanıcıları, KVKK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde aysu.erdogdu@gmail.com adresine yazılı olarak başvurarak; 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.